DIVIDENDBELASTING AFGESCHAFT, MAAR WEL AB-HEFFING

Naar aanleiding van het gerucht dat het nieuwe Kabinet de dividendbelasting afschaft, kwam de vraag of dga’s hun BV vanaf 2018 of 2019 gratis dividend kunnen laten uitkeren?

Voorheffing
Het antwoord luidt uiteraard: NEE. De dividendbelasting is immers voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) een voorheffing op de inkomstenbelasting. De dga is de directeur-grootaandeelhouder. Ofwel iemand die 5% of meer (vaak zelfs 100%) van de aandelen in een BV houdt.
De dividendbelasting, 15% van het uitgekeerde dividend, moet door de BV op het bruto dividend worden ingehouden en afgedragen.

Aanmerkelijk belang
Een belang van 5% of meer kwalificeert als een aanmerkelijk belang. Over de reguliere en de vervreemdingsvoordelen uit aandelen, die tot een aanmerkelijk belang behoren, is inkomstenbelasting verschuldigd. Deze inkomsten worden belast in box 2. De belasting bedraagt 25% van het aanmerkelijk belangvoordeel.
Voorbeeld
Stel je laat je BV in 2017 een dividend uitkeren van € 100.000. De BV houdt dan aan dividendbelasting in: 15% * € 100.000 = € 15.000. Deze belasting draagt de BV af aan de Belastingdienst. Netto keert de BV aan de aandeelhouder(s) aan dividend uit: € 100.000 -/- € 15.000 = € 85.000.
In de aangifte inkomstenbelasting over 2017 moet(en) de aandeelhouder(s) dit reguliere voordeel uit de BV (het dividend) in box 2 aangeven. De verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt: 25% * € 100.000 = € 25.000. Van de inkomstenbelasting wordt de dividendbelasting afgetrokken, zodat per saldo aan inkomstenbelasting moet worden (bij)betaald: € 25.000 -/- € 15.000 = € 10.000.
Het uiteindelijk netto ontvangen dividend bedraagt: € 100.000 -/- € 15.000 -/- € 10.000 = € 75.000.
Na de afschaffing van de dividendbelasting houdt de BV de dividendbelasting niet in. De aanmerkelijk belanghouder moet echter nog steeds de inkomstenbelasting in box 2 betalen: 25% * € 100.000 = € 25.000. Het uiteindelijk netto ontvangen dividend bedraagt: € 100.000 -/- € 25.000 = € 75.000.

Geen aanmerkelijk belang
De beleggingen van iemand, die een belang in een BV (of NV) heeft van minder dan 5%, worden belast als inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De op de ontvangen dividenden ingehouden dividendbelasting wordt ook dan met de inkomstenbelasting verrekend.

Let op: alleen de Nederlandse dividendbelasting mag worden verrekend. Voor buitenlandse bronbelasting wordt door de Nederlandse Belastingdienst mogelijk een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belastingheffing verleend. Dat hangt af van wat er in het belastingverdrag met het bronland van het dividend is geregeld. Of in de Nederlandse eenzijdige regeling.
Je moet op deze voorkoming in je Nederlandse aangifte inkomstenbelasting een beroep doen. In sommige gevallen is het ook mogelijk om in het bronland van het dividend te vragen om teruggaaf van te veel ingehouden belasting.

Voorlopige aanslag
Na de afschaffing van de dividendbelasting betaal je, als je dividenden ontvangt, meer inkomstenbelasting. Maar je ontvangt ook een hoger bedrag aan netto dividend.
Je kunt de Belastingdienst vragen om voor de hogere inkomstenbelasting een voorlopige aanslag op te leggen. Dat is vooral van belang als je wilt voorkomen dat de Belastingdienst je belastingrente in rekening brengt. Daarvoor wordt immers het exorbitante rentetarief van 4% gehanteerd (bij de vennootschapsbelasting bedraagt het rentetarief zelfs 8%).

Regeerakkoord
Of de dividendbelasting daadwerkelijk wordt afgeschaft, zal blijken zodra het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd. Deze presentatie wordt op korte termijn verwacht.

Besluit aandeelhouder(s)
Het besluit om dividend uit te keren, wordt genomen door de aandeelhouder(s). Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd in notulen van een Algemene Vergadering van de BV.

Vermogenstoets
De aandeelhouders mogen besluiten om dividend uit te keren voor zover het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves die moeten worden aangehouden. Het is verstandig dit vast te leggen in de notulen van de Algemene Vergadering.
Natuurlijk moeten bij de uitkering van dividend de bepalingen van de statuten van de BV worden nageleefd. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of administratievoorwaarden (als de aandelen zijn gecertificeerd) van belang zijn.

Goedkeuring bestuur
Het bestuur (de directie) van de BV moet goedkeuren dat het dividend wordt uitgekeerd.

Uitkeringstoets
Die goedkeuring moet het bestuur verlenen, behalve wanneer het redelijkerwijs weet dat de BV na de dividenduitkering niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Het is verstandig om de uitkeringstoets te (laten) documenteren. Dit kan worden vastgelegd in de notulen van de Algemene Vergadering.

Dekking oudedagsvoorzieningen
Naast de vermogens- en uitkeringstoets moet je vaststellen of na de dividenduitkering de pensioen- en stamrecht-/lijfrentevoorzieningen nog voldoende worden gedekt door het in de BV resterende vermogen. Daarvoor moet de commerciële waarde van de oudedagsvoorzieningen op het moment van de dividenduitkering in aanmerking worden genomen.

Dividendbelasting
De BV moet op het dividend dat zij uitkeert dividendbelasting inhouden. De dividendbelasting bedraagt 15% van het bruto dividend.

Aangifte dividendbelasting
Binnen 1 maand nadat het dividend betaalbaar is gesteld, moet de BV bij de Belastingdienst aangifte doen van de ingehouden dividendbelasting. Het formulier daarvoor vind je op www.belastingdienst.nl.

Inkomstenbelasting – box 2
Als je privé 5% of meer van het uitstaande kapitaal van de BV houdt, ben je aanmerkelijk belanghouder. De voordelen uit de aandelen worden dan belast in box 2. Je moet het dividend dan verwerken in je aangifte inkomstenbelasting. De belasting bedraagt 25% van het bruto dividend. De ingehouden dividendbelasting mag je verrekenen.
Voorbeeld
Je BV keert in 2017 € 250.000 aan dividend uit. De BV houdt aan dividendbelasting in: 15% * €
250.000 = € 37.500. Je ontvangt een netto dividend van:
Bruto dividend 250.000
Af: dividendbelasting 37.500
Netto dividend 212.500
Het bruto dividend geeft je in de aangifte inkomstenbelasting over 2017 aan als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2):
Bruto dividend 250.000
25% inkomstenbelasting 62.500
Af: dividendbelasting 37.500
Te betalen inkomstenbelasting 25.000

Deze belasting moet je betalen op de aanslag inkomstenbelasting. Als deze aanslag wordt opgelegd na 30 juni volgend op het jaar waarin je het dividend geniet, berekent de Belastingdienst belastingrente. Het rentetarief bedraagt op dit moment maar liefst 4% op jaarbasis.
Dat is fors hoger dan de rente die banken op dit moment vergoeden. Je kunt voorkomen dat je belastingrente betaalt door de Belastingdienst op tijd om een voorlopige aanslag te vragen. De inkomstenbelasting moet dan vanzelfsprekend wel al daadwerkelijk worden betaald.

Voorbeeld
Als de aanslag inkomstenbelasting uit het vorige voorbeeld (het dividend is uitgekeerd in 2017) wordt opgelegd met dagtekening 1 januari 2019 bedraagt de belastingrente: € 622. Het op de aanslag inkomstenbelasting te betalen bedrag komt dan op € 25.622.

Belastingvrij
Zijn er mogelijkheden om vermogen uit je BV te halen zonder belasting te betalen? Ja, maar dan mag het niet om dividend gaan. Wellicht is het mogelijk om het aandelenkapitaal af te stempelen.
En uiteraard kun je van je BV lenen. Deze mogelijkheden hebben hun eigen (rand)voorwaarden.

Als de uitkering wordt gedaan aan een BV, die 5% of meer van de aandelen houdt, is de uitkering belastingvrij (deelnemingsvrijstelling)